Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Deigaard Plast ApS alle leverancer på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.
De i Deigaard Plast ApS brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelse af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Deigaard Plast ApS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber.

2. Tilbud og accept
Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra Deigaard Plast ApS skal accepteres senest 8 dage efter tilbudets afgivelse, medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbudet. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbudet.
Deigaard Plast ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Deigaard Plast ApS.

3. Levering
Levering sker ab fabrik, således at køber afholder fragtomkostningerne, medmindre andet er aftalt. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering.
Deigaard Plast ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer og til over-eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af den aftalte ordremængde.

4. Leveringstider
Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen.
Leveringstiden fastsættes i videst mulig udstrækning efter købers ønske. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelse, medmindre forsinkelsen er væsentlig. I så fald kan køber alene vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en af Deigaard Plast ApS valgt ny leveringsdato eller hæve købet. Køber er ikke berettiget til erstatning.

5. Emballage
Emballage tages ikke retur.

6. Priser
Hvor andet ikke er aftalt, sker enhver levering til, de på leveringstidspunktet gældende priser. Deigaard Plast ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Alle priser er excl. moms.

7. Ejendomsret
Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt.

8. Betaling
Betaling af leverede varer skal ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidig, beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned, dog minimum kr. 50,00.

9. Reklamation
Det påhviler køber ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af den modtagne vare til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.
Vil køber gøre mangelindsigelser gældende, skal han gøre dette senest 8 dage efter varens modtagelse. Undlader han dette, kan han ikke senere påberåbe sig manglen.
Deigaard Plast ApS ansvar for mangler er begrænset til omlevering, efterlevering eller anden afhjælpning efter Deigaard Plast ApS’s valg, og Deigaard Plast ApS kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, derunder driftstab, avancetab, tidstab og lignende.
Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.

10. Byggeleveranceklausul
For varer, der anvendes til byggeri i Danmark, ophører ansvaret for mangler 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter Deigaard Plast ApS levering.

11. Annullering af ordrer
Købers ønske om annullering eller udskydelse af ordre kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Deigaard Plast ApS’s omkostninger.

12. Returnering
Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Kreditering sker med 80% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

13. Produktansvar
Deigaard Plast ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Deigaard Plast ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Deigaard Plast ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Deigaard Plast ApS ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.
Deigaard Plast ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.
I den udstrækning Deigaard Plast ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen, forpligtet til at holde Deigaard Plast ApS skadesløs i samme omfang, som Deigaard Plast ApS’s ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

14. Værneting
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Aarhus eller Vestre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi. Dog skal Deigaard Plast ApS kunne foretage søgsmål ved købers værneting.

2015-01